We sat down with Simon Bando from Toro Australia to run us through the Toro Hippo clamps.